() () () () () () ()

Disclaimer

Disclaimer

Beurshalte.nl besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn website. Diezelfde zorg en aandacht besteden wij aan de abonnementen die worden aangegaan. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van de door de website uitgegeven nieuwsbrieven.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Beurshalte.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Noch is Beurshalte.nl aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Datzelfde geldt voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of anderszins langs de elektronische snelweg.

Tevens aanvaarden Beurshalte.nl en zijn columnisten, schrijvers en analisten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, suggesties of ideeën verstrekt door of namens Beurshalte.nl.

Beurshalte.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie, die op de website is opgenomen, ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Beurshalte.nl wijst de lezers en de ontvangers van onze nieuwsbrieven erop dat handelen op de beurs de nodige risico`s met zich meebrengt. Zeker wanneer men handelt met derivaten als opties, turbo`s of vergelijkbare hefboomproducten, dient men er zich van bewust te zijn dat men naast het halen van hoge rendementen ook grote verliezen kan lijden. We gaan ervan uit dat de bezoeker van Beurshalte.nl zelf op de hoogte is van de risico`s die beleggen met zich meebrengt.

Intellectuele eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de websites van www.Beurshalte.nl, uitgegeven nieuwsbrieven alsmede de vormgeving daarvan, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Beurshalte.nl
Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Ook voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Beurshalte.nl nodig.

De woord‐ en beeldmerken op deze website zijn van Beurshalte.nl en zijn licentiegevers/adverteerders. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en/of logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Beurshalte.nl of de desbetreffende licentiegever/adverteerder.